All right reserved © Stomatologia Łuniewscy 2023


Pictures designed by Freepik, oralanswers.com, weningerdentistry.com, wikipedia.org, shutterstock.com, space-healthcare.com, nw1dentalcare.co.uk, dogsanddoubles.com, novadentalcare.co.uk


Powered by Joanna Łuniewska-Rajch; http://innovar.pl/

dofinansowanie

KONTAKT

 

Włocławska 44, 87-811 Szpetal Górny


tel. 604 498 113


wloclawekdentysta@gmail.com


 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy” dostępnego na stronie internetowej Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy(www.wloclawekdentysta.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

 

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Formularz kontaktowy Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy– formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.wloclawekdentysta.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

 

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy”

 • Dostęp do Formularza kontaktowego ARiMR nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 • Praktyka Stomatologiczna Łuniewscy zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 • Formularz kontaktowy Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy w zakresie tematycznym w nim określonym.
 • Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do składania skarg, petycji

 

IV. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy i zobowiązania Użytkownika

 • Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

  wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, temat wiadomości i treść wiadomości,

 • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
 • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,

  potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

 

V. Odpowiedzialność Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy

 • Praktyka Stomatologiczna Łuniewscy nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy.
 • Praktyka Stomatologiczna Łuniewscy oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy oraz informacje opublikowane na stronie www.wloclawekdentysta.pl, dotyczące przebiegu leczenia stomatologicznego, mają:

  walor informacyjny,

  nie mają charakteru porady lekarskiej,

  nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy.

 • Praktyka Stomatologiczna Łuniewscy nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy wynikający z przyczyn niezależnych od Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy.
 • Praktyka Stomatologiczna Łuniewscy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.wloclawekdentysta.pl.
 • Praktyka Stomatologiczna Łuniewscy zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych przez Praktykę Stomatologiczną Łuniewscy

 • Administratorem danych osobowych jest Praktyka Stomatologiczna Joanna Łuniewska-Rajch, ul. Włocławska 44, 87-811 Szpetal Górny
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez przeczytanie komunikatu i przesłanie formularzu kontaktowego Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy
 • Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy Praktyki Stomatologicznej Łuniewscy.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi, zgodnie z art. 7 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: wloclawekdentysta@gmail.com
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:

  odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 

 

 

ŁUNIEWSCY

dentysta włocławek

CENTRUM STOMATOLOGII

wybielanie zębów włocławek
wybielanie zębów włocławek